唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

初至崖口

作者: 杜甫 发布时间: 2021年03月14日 05:07:52
崖口众山断,嶔崟耸天壁。气冲落日红,影入春潭碧。
锦缋织苔藓,丹青画松石。水禽泛容与,岩花飞的砾。
微路从此深,我来限于役。惆怅情未已,群峰暗将夕。
  拼音解读   yá kǒu zhòng shān duàn ,qīn yín sǒng tiān bì 。qì chōng luò rì hóng ,yǐng rù chūn tán bì 。
jǐn huì zhī tái xiǎn ,dān qīng huà sōng shí 。shuǐ qín fàn róng yǔ ,yán huā fēi de lì 。
wēi lù cóng cǐ shēn ,wǒ lái xiàn yú yì 。chóu chàng qíng wèi yǐ ,qún fēng àn jiāng xī 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

宋之问

热门标签