document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

病入新正

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月24日 07:54:53
枕上惊新岁,花前念旧欢。是身老所逼,非意病相干。
风月情犹在,杯觞兴渐阑。便休心未伏,更试一春看。
  拼音解读   zhěn shàng jīng xīn suì ,huā qián niàn jiù huān 。shì shēn lǎo suǒ bī ,fēi yì bìng xiàng gàn 。
fēng yuè qíng yóu zài ,bēi shāng xìng jiàn lán 。biàn xiū xīn wèi fú ,gèng shì yī chūn kàn 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

白居易

热门标签