document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

司马错论伐蜀

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月24日 07:54:22

  司马错与张仪争论于秦惠王前,司马错欲伐蜀,张仪曰:“不如伐韩。”王曰:“请闻其说。”

  对曰:“亲魏善楚,下兵三川,塞轘辕、缑氏之口,当屯留之道,魏绝南阳,楚临南郑,秦攻新城宜阳,以临二周之郊,诛周主之罪,侵楚魏之地。周自知不救,九鼎宝器必出。据九鼎,按图籍,挟天子以令天下,天下莫敢不听,此王业也。今夫蜀,西僻之国也,而戎狄之长也,敝兵劳众不足以成名,得其地不足以为利。臣闻:‘争名者于朝,争利者于市。’今三川、周室,天下之市朝也,而王不争焉,顾争于戎狄,去王业远矣。”

  司马错曰:“不然。臣闻之:‘欲富国者,务广其地;欲强兵者,务富其民;欲王者,务博其德。三资者备,而王随之矣。’今王之地小民贫,故臣愿从事于易。夫蜀,西僻之国也,而戎狄之长也,而有桀纣之乱。以秦攻之,譬如使豺狼逐群羊也。取其地足以广国也,得其财足以富民,缮兵不伤众,而彼已服矣。故拔一国,而天下不以为暴;利尽西海,诸侯不以为贪。是我一举而名实两附,而又有禁暴止乱之名。今攻韩劫天子,劫天子,恶名也,而未必利也,又有不义之名。而攻天下之所不欲,危!臣请谒其故:周,天下之宗室也;韩,周之与国也。周自知失九鼎,韩自知亡三川,则必将二国并力合谋,以因于齐、赵而求解乎楚、魏。以鼎与楚,以地与魏,王不能禁。此臣所谓危,不如伐蜀之完也。”

  惠王曰:“善!寡人听子。”卒起兵伐蜀,十月取之,遂定蜀,蜀主更号为侯,而使陈庄相蜀。蜀既属,秦益强富厚,轻诸侯。

  拼音解读  

  sī mǎ cuò yǔ zhāng yí zhēng lùn yú qín huì wáng qián ,sī mǎ cuò yù fá shǔ ,zhāng yí yuē :“bú rú fá hán 。”wáng yuē :“qǐng wén qí shuō 。”

  duì yuē :“qīn wèi shàn chǔ ,xià bīng sān chuān ,sāi huán yuán 、gōu shì zhī kǒu ,dāng tún liú zhī dào ,wèi jué nán yáng ,chǔ lín nán zhèng ,qín gōng xīn chéng yí yáng ,yǐ lín èr zhōu zhī jiāo ,zhū zhōu zhǔ zhī zuì ,qīn chǔ wèi zhī dì 。zhōu zì zhī bú jiù ,jiǔ dǐng bǎo qì bì chū 。jù jiǔ dǐng ,àn tú jí ,jiā tiān zǐ yǐ lìng tiān xià ,tiān xià mò gǎn bú tīng ,cǐ wáng yè yě 。jīn fū shǔ ,xī pì zhī guó yě ,ér róng dí zhī zhǎng yě ,bì bīng láo zhòng bú zú yǐ chéng míng ,dé qí dì bú zú yǐ wéi lì 。chén wén :‘zhēng míng zhě yú cháo ,zhēng lì zhě yú shì 。’jīn sān chuān 、zhōu shì ,tiān xià zhī shì cháo yě ,ér wáng bú zhēng yān ,gù zhēng yú róng dí ,qù wáng yè yuǎn yǐ 。”

  sī mǎ cuò yuē :“bú rán 。chén wén zhī :‘yù fù guó zhě ,wù guǎng qí dì ;yù qiáng bīng zhě ,wù fù qí mín ;yù wáng zhě ,wù bó qí dé 。sān zī zhě bèi ,ér wáng suí zhī yǐ 。’jīn wáng zhī dì xiǎo mín pín ,gù chén yuàn cóng shì yú yì 。fū shǔ ,xī pì zhī guó yě ,ér róng dí zhī zhǎng yě ,ér yǒu jié zhòu zhī luàn 。yǐ qín gōng zhī ,pì rú shǐ chái láng zhú qún yáng yě 。qǔ qí dì zú yǐ guǎng guó yě ,dé qí cái zú yǐ fù mín ,shàn bīng bú shāng zhòng ,ér bǐ yǐ fú yǐ 。gù bá yī guó ,ér tiān xià bú yǐ wéi bào ;lì jìn xī hǎi ,zhū hóu bú yǐ wéi tān 。shì wǒ yī jǔ ér míng shí liǎng fù ,ér yòu yǒu jìn bào zhǐ luàn zhī míng 。jīn gōng hán jié tiān zǐ ,jié tiān zǐ ,è míng yě ,ér wèi bì lì yě ,yòu yǒu bú yì zhī míng 。ér gōng tiān xià zhī suǒ bú yù ,wēi !chén qǐng yè qí gù :zhōu ,tiān xià zhī zōng shì yě ;hán ,zhōu zhī yǔ guó yě 。zhōu zì zhī shī jiǔ dǐng ,hán zì zhī wáng sān chuān ,zé bì jiāng èr guó bìng lì hé móu ,yǐ yīn yú qí 、zhào ér qiú jiě hū chǔ 、wèi 。yǐ dǐng yǔ chǔ ,yǐ dì yǔ wèi ,wáng bú néng jìn 。cǐ chén suǒ wèi wēi ,bú rú fá shǔ zhī wán yě 。”

  huì wáng yuē :“shàn !guǎ rén tīng zǐ 。”zú qǐ bīng fá shǔ ,shí yuè qǔ zhī ,suí dìng shǔ ,shǔ zhǔ gèng hào wéi hóu ,ér shǐ chén zhuāng xiàng shǔ 。shǔ jì shǔ ,qín yì qiáng fù hòu ,qīng zhū hóu 。


※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者相关

佚名

上一篇:送何员外使湖南

下一篇:病入新正

热门标签