document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

送张二十参军赴蜀州,因呈杨五侍御

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月24日 07:53:20
好去张公子,通家别恨添。两行秦树直,万点蜀山尖。
御史新骢马,参军旧紫髯。皇华吾善处,于汝定无嫌。
  拼音解读   hǎo qù zhāng gōng zǐ ,tōng jiā bié hèn tiān 。liǎng háng qín shù zhí ,wàn diǎn shǔ shān jiān 。
yù shǐ xīn cōng mǎ ,cān jun1 jiù zǐ rán 。huáng huá wú shàn chù ,yú rǔ dìng wú xián 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

杜甫

热门标签