document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

越溪村居

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月21日 22:14:33

年来桡客寄禅扉,多话贫居在翠微。

黄雀数声催柳变,清溪一路踏花归。

空林野寺经过少,落日深山伴侣稀。

负米到家春未尽,风萝闲扫钓鱼矶。   拼音解读  

nián lái ráo kè jì chán fēi ,duō huà pín jū zài cuì wēi 。

huáng què shù shēng cuī liǔ biàn ,qīng xī yī lù tà huā guī 。

kōng lín yě sì jīng guò shǎo ,luò rì shēn shān bàn lǚ xī 。

fù mǐ dào jiā chūn wèi jìn ,fēng luó xián sǎo diào yú jī 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者相关

戴叔伦

热门标签