唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

江城子(七夕风雨)

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月08日 10:10:11
纷纷都说会双星。鹊桥成。凤骖迎。风雨凄凉,何故锁苍冥。儿女空愁谁解意,须道我,试来听。
人间天上不同情。最无凭。是柔盟。应怪痴人,虚妄做浮生。正值楼台多簇燕,教没兴,不开晴。
  拼音解读   fēn fēn dōu shuō huì shuāng xīng 。què qiáo chéng 。fèng cān yíng 。fēng yǔ qī liáng ,hé gù suǒ cāng míng 。ér nǚ kōng chóu shuí jiě yì ,xū dào wǒ ,shì lái tīng 。
rén jiān tiān shàng bú tóng qíng 。zuì wú píng 。shì róu méng 。yīng guài chī rén ,xū wàng zuò fú shēng 。zhèng zhí lóu tái duō cù yàn ,jiāo méi xìng ,bú kāi qíng 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

陈著

热门标签