document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

故秘监丹阳郡公延陵包公挽歌

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月08日 04:41:44
台鼎尝虚位,夔龙莫致尧。德音冥秘府,风韵散清朝。
天上文星落,林端玉树凋。有吴君子墓,返葬故山遥。
  拼音解读   tái dǐng cháng xū wèi ,kuí lóng mò zhì yáo 。dé yīn míng mì fǔ ,fēng yùn sàn qīng cháo 。
tiān shàng wén xīng luò ,lín duān yù shù diāo 。yǒu wú jun1 zǐ mù ,fǎn zàng gù shān yáo 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

窦牟

热门标签