唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

失鹤二首

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月05日 23:43:55
偶背雕笼与我违,四方端伫竟忘归。谁家白日云间见,
何处沧洲雨里飞。曾啄稻粱残粒在,旧翘泥潦半踪稀。
凭人转觉多相误,尽道皤然作令威。
华表翘风未可期,变丁投卫两堪疑。应缘失路防人损,
空有归心最我知。但见空笼抛夕月,若何无树宿荒陂。
不然直道高空外,白水青山属腊师。
  拼音解读   ǒu bèi diāo lóng yǔ wǒ wéi ,sì fāng duān zhù jìng wàng guī 。shuí jiā bái rì yún jiān jiàn ,
hé chù cāng zhōu yǔ lǐ fēi 。céng zhuó dào liáng cán lì zài ,jiù qiào ní liáo bàn zōng xī 。
píng rén zhuǎn jiào duō xiàng wù ,jìn dào pó rán zuò lìng wēi 。
huá biǎo qiào fēng wèi kě qī ,biàn dīng tóu wèi liǎng kān yí 。yīng yuán shī lù fáng rén sǔn ,
kōng yǒu guī xīn zuì wǒ zhī 。dàn jiàn kōng lóng pāo xī yuè ,ruò hé wú shù xiǔ huāng bēi 。
bú rán zhí dào gāo kōng wài ,bái shuǐ qīng shān shǔ là shī 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

薛能

热门标签