document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

贺新郎(和翁处静桃源洞韵)

作者: 杜甫 发布时间: 2021年03月22日 18:49:30
拍手阑干外。想回头、人非物是,不知何世。万事情知都是梦,聊复推迁梦里。也幻出、云山烟水。白白红红虽褪尽,尽倡条、浪蕊皆春意。时可醉,醉扶起。
瀛洲旧说神仙地。奈江南、猿啼鹤唳,怨怀如此。三五阿婆涂抹遍,多少残樱剩李。又过雨、亭皋初霁。惭愧故人相问讯,但一回、一见苍颜耳。谁念我,鹪鹩志。
  拼音解读   pāi shǒu lán gàn wài 。xiǎng huí tóu 、rén fēi wù shì ,bú zhī hé shì 。wàn shì qíng zhī dōu shì mèng ,liáo fù tuī qiān mèng lǐ 。yě huàn chū 、yún shān yān shuǐ 。bái bái hóng hóng suī tuì jìn ,jìn chàng tiáo 、làng ruǐ jiē chūn yì 。shí kě zuì ,zuì fú qǐ 。
yíng zhōu jiù shuō shén xiān dì 。nài jiāng nán 、yuán tí hè lì ,yuàn huái rú cǐ 。sān wǔ ā pó tú mò biàn ,duō shǎo cán yīng shèng lǐ 。yòu guò yǔ 、tíng gāo chū jì 。cán kuì gù rén xiàng wèn xùn ,dàn yī huí 、yī jiàn cāng yán ěr 。shuí niàn wǒ ,jiāo liáo zhì 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

吴潜

热门标签
/templets/default/footer.htm,