唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

春日使府寓怀二首

作者: 杜甫 发布时间: 2021年06月13日 09:32:56
一想流年百事惊,已抛渔父戴尘缨。青春背我堂堂去,
白发欺人故故生。道困古来应有分,诗传身后亦何荣。
谁怜合负清朝力,独把风骚破郑声。
平生无解亦无操,永日书生坐独劳。唯觉宦情如水薄,
不知人事有山高。孤心好直迍犹强,病发慵梳痒更搔。
何事故溪归未得,几抛清浅泛红桃。
  拼音解读   yī xiǎng liú nián bǎi shì jīng ,yǐ pāo yú fù dài chén yīng 。qīng chūn bèi wǒ táng táng qù ,
bái fā qī rén gù gù shēng 。dào kùn gǔ lái yīng yǒu fèn ,shī chuán shēn hòu yì hé róng 。
shuí lián hé fù qīng cháo lì ,dú bǎ fēng sāo pò zhèng shēng 。
píng shēng wú jiě yì wú cāo ,yǒng rì shū shēng zuò dú láo 。wéi jiào huàn qíng rú shuǐ báo ,
bú zhī rén shì yǒu shān gāo 。gū xīn hǎo zhí zhūn yóu qiáng ,bìng fā yōng shū yǎng gèng sāo 。
hé shì gù xī guī wèi dé ,jǐ pāo qīng qiǎn fàn hóng táo 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

薛能

热门标签