document.write('
')
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

归园田居(怅恨独策还)

作者: 杜甫 发布时间: 2021年04月13日 00:56:41
【归园田居】 怅恨独策还,崎岖历榛曲[1] 。 山涧清且浅,可以濯我足[2] 。 漉我新熟酒,只鸡招近局[3] 。 日入室中暗[4],荆薪代明烛。 欢来苦夕短,已复至天旭[5] 。   拼音解读   【guī yuán tián jū 】 chàng hèn dú cè hái ,qí qū lì zhēn qǔ [1] 。 shān jiàn qīng qiě qiǎn ,kě yǐ zhuó wǒ zú [2] 。 lù wǒ xīn shú jiǔ ,zhī jī zhāo jìn jú [3] 。 rì rù shì zhōng àn [4],jīng xīn dài míng zhú 。 huān lái kǔ xī duǎn ,yǐ fù zhì tiān xù [5] 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

陶渊明

热门标签