唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网
唐诗宋词300首-古诗词大全-唐诗宋词精选 - 古诗词网

角招(为春瘦)

作者: 杜甫 发布时间: 2021年03月22日 21:14:25
【角招】 为春瘦, 何堪更、 绕西湖尽是垂柳。 自看烟外岫, 记得与君, 湖上携手。 君归未久, 早乱落香红千亩。 一叶凌波缥缈, 过三十六离宫, 遣游人回首。 犹有,画船障袖, 青楼倚扇, 相映人争秀。 翠翘光欲溜, 爱著宫黄, 而今时候。 伤春似旧, 荡一点、春心如酒。 写入吴丝自奏。 问谁识、曲中心, 花前友。   拼音解读   【jiǎo zhāo 】 wéi chūn shòu , hé kān gèng 、 rào xī hú jìn shì chuí liǔ 。 zì kàn yān wài xiù , jì dé yǔ jun1 , hú shàng xié shǒu 。 jun1 guī wèi jiǔ , zǎo luàn luò xiāng hóng qiān mǔ 。 yī yè líng bō piāo miǎo , guò sān shí liù lí gōng , qiǎn yóu rén huí shǒu 。 yóu yǒu ,huà chuán zhàng xiù , qīng lóu yǐ shàn , xiàng yìng rén zhēng xiù 。 cuì qiào guāng yù liū , ài zhe gōng huáng , ér jīn shí hòu 。 shāng chūn sì jiù , dàng yī diǎn 、chūn xīn rú jiǔ 。 xiě rù wú sī zì zòu 。 wèn shuí shí 、qǔ zhōng xīn , huā qián yǒu 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

姜夔

热门标签